ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
นางชีวารัตน์   กำทองทวีสวัสดิ์ : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
โทรศัพท์ติดต่อ 089-951-1569
นายวีระชัย  บุญทา : นักวิชาการพัสดุ
นายวีระชัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวธิดารัตน์  ปันทะวงค์ : นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธิดารัตน์ ปันทะวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาภรณ์  อุทธิยัง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาภรณ์ อุทธิยัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางนงเยาว์   ยาวีละ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางนงเยาว์ ยาวีละ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางบัวลอย  ใจเย็น : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางบัวลอย ใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.วิยะดา  บุญทา : ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วิยะดา บุญทา
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ