ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
นายนิวัฒ  ราชปังกี : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัฒ ราชปังกี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
โทรศัพท์ติดต่อ  089-951-5808
นางสาวนริศรา  อุ่นเรือน : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนริศรา อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกลักษณ์    บุญทา : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเอกลักษณ์ บุญทา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณัฐวัฒน์   แจ้งธรรมมา : ผู้ช่วยช่างโยธา
นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธานี  สุธงษา : ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธานี สุธงษา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชูชาติ  ใจกว้าง : คนงานทั่วไป
นายชูชาติ ใจกว้าง
คนงานทั่วไป