คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประสิทธิ์  ยืนยัง : ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประสิทธิ์ ยืนยัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
นายประดิษฐ ชัยชนะ : รองประธานสภาเทศบาล
นายประดิษฐ ชัยชนะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายกาญจนภักษ์  มานะกูล : เลขานุการสภาเทศบาล
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายชน ศรีวิชัย : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชน ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวรโชติ เจริญสินสุข : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวรโชติ เจริญสินสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายดำรง ดวงทิพย์ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายดำรง ดวงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชิต หมื่นโห้ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชิต หมื่นโห้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม หมอยาดี : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสม หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายกสิน ฝอยทอง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายกสิน ฝอยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเมืองคำ ซื่อสัตย์ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเมืองคำ ซื่อสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายผล จันทนะ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายผล จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายแก้ว จันทนะ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายแก้ว จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายยอดชาย มะโนชัย : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายยอดชาย มะโนชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2