คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  โครงสร้างหน่วยงาน
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล : หัวหน้าสำนักปลัด
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมพงษ์ ยศโสทร : นิติกร
นายสมพงษ์ ยศโสทร
นิติกร
นายสมเกียรติ สุขมา : นักทรัพยากรบุคคล
นายสมเกียรติ สุขมา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรทิน จูลพงษ์ : นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทิน จูลพงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายอรรถวัฒน์ ศรีลาฉิม : นักวิชาการสาธารณสุข
นายอรรถวัฒน์ ศรีลาฉิม
นักวิชาการสาธารณสุข
นายกมลชัย ปันติ : นักพัฒนาชุมชน
นายกมลชัย ปันติ
นักพัฒนาชุมชน
นางปริยากร จิตอารีย์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปริยากร จิตอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิรันดร์ จำรัส : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ จำรัส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิรนันท์  แก้วเรือง : นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจิรนันท์ แก้วเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมาลัย สายอุด : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมาลัย สายอุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายพลวัตร  ธรรมมา : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายพลวัตร ธรรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพัฒน์นรี   ทิพวงค์ : คนงานทั่วไป
นางพัฒน์นรี ทิพวงค์
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์ เพิ่มพูน : ภารโรง
นายศักดิ์ เพิ่มพูน
ภารโรง
นายสุริยา  กาวิละ : คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุริยา กาวิละ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายฤทธิชัย ไชยลังกา : คนงานทั่วไป
นายฤทธิชัย ไชยลังกา
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ ลุ่มนอก : พนักงานขับรถ
นายณัฐวุฒิ ลุ่มนอก
พนักงานขับรถ
นายชัย  อินทะนะ : คนงานทั่วไป
นายชัย อินทะนะ
คนงานทั่วไป
นางสายฝน ปิมแปง : ครู
นางสายฝน ปิมแปง
ครู
นางขวัญเรือน คำใหญ่ : ครู
นางขวัญเรือน คำใหญ่
ครู
นางยา ดวงทิพย์ : ครู
นางยา ดวงทิพย์
ครู
นางวิภารัตน์  สุวรรณมาศ : ผู้ดูแลเด็ก
นางวิภารัตน์ สุวรรณมาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน เชียงพรม : ผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน เชียงพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางธัญญารัตน์ ทองคำธรรมชาติ : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางธัญญารัตน์ ทองคำธรรมชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางภาวนันทร์ จันมณี : ผู้ดูแลเด็ก
นางภาวนันทร์ จันมณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภาพักตร์ ใจสระ : ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภาพักตร์ ใจสระ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสวาท เพิ่มพูน : ภารโรง
นายสวาท เพิ่มพูน
ภารโรง