คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ยม
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล : หัวหน้าสำนักปลัด
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมพงษ์ ยศโสทร : นิติกร
นายสมพงษ์ ยศโสทร
นิติกร
นายสมเกียรติ สุขมา : นักทรัพยากรบุคคล
นายสมเกียรติ สุขมา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรทิน จูลพงษ์ : นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทิน จูลพงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายอรรถวัฒน์ ศรีลาฉิม : นักวิชาการสาธารณสุข
นายอรรถวัฒน์ ศรีลาฉิม
นักวิชาการสาธารณสุข
นายกมลชัย ปันติ : นักพัฒนาชุมชน
นายกมลชัย ปันติ
นักพัฒนาชุมชน
นางปริยากร จิตอารีย์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปริยากร จิตอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิรันดร์ จำรัส : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ จำรัส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิรนันท์  แก้วเรือง : นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจิรนันท์ แก้วเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมาลัย สายอุด : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมาลัย สายอุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดิ์ เพิ่มพูน : ภารโรง
นายศักดิ์ เพิ่มพูน
ภารโรง
นายสุริยา  กาวิละ : คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุริยา กาวิละ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ว่าง : พนักงานขับรถ
ว่าง
พนักงานขับรถ
นายชัย อินทะนะ : คนงานทั่วไป
นายชัย อินทะนะ
คนงานทั่วไป
นายฤทธิชัย ไชยลังกา : คนงานทั่วไป
นายฤทธิชัย ไชยลังกา
คนงานทั่วไป
ว่าง : คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
ว่าง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)