ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
นายกาญจนภักษ์  มานะกูล : หัวหน้าสำนักปลัด
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
 
โทรศัพท์ติดต่อ 084-046-9096
นายสมพงษ์  ยศโสทร : นิติกร
นายสมพงษ์ ยศโสทร
นิติกร
นายสมเกียรติ  สุขมา : นักทรัพยากรบุคคล
นายสมเกียรติ สุขมา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรทิน จูลพงษ์ : นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทิน จูลพงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริจันทร์ คนตรง : นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศิริจันทร์ คนตรง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายกมลชัย  ปันติ : นักพัฒนาชุมชน
นายกมลชัย ปันติ
นักพัฒนาชุมชน
นางปริยากร  จิตอารีย์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปริยากร จิตอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิรันดร์  จำรัส : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ จำรัส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวราตรี กุณา : นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวราตรี กุณา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมาลัย  สายอุด : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมาลัย สายอุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยา  นาปรัง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกัลยา นาปรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดิ์  เพิ่มพูน : ภารโรง
นายศักดิ์ เพิ่มพูน
ภารโรง
นายสมัย พญาไชย : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมัย พญาไชย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายจักรกฤษณ์ ฟองคำ : พนักงานขับรถ
นายจักรกฤษณ์ ฟองคำ
พนักงานขับรถ
นายชัย อินทะนะ : คนงานทั่วไป
นายชัย อินทะนะ
คนงานทั่วไป
นายฤทธิชัย ไชยลังกา : คนงานทั่วไป
นายฤทธิชัย ไชยลังกา
คนงานทั่วไป
นางทิวาพร หมอยาดี : คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางทิวาพร หมอยาดี
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)