ผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
นางสายฝน ปิมแปง : ครู
นางสายฝน ปิมแปง
ครู
นางขวัญเรือน คำใหญ่ : ครู
นางขวัญเรือน คำใหญ่
ครู
นางยา ดวงทิพย์ : ครู
นางยา ดวงทิพย์
ครู
นางวิภารัตน์ สุวรรณมาศ : ผู้ดูแลเด็ก
นางวิภารัตน์ สุวรรณมาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน เชียงพรม : ผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน เชียงพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางภาวนันทร์ จันมณี : ผู้ดูแลเด็ก
นางภาวนันทร์ จันมณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภาพักตร์ ใจสระ : ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภาพักตร์ ใจสระ
ผู้ดูแลเด็ก