ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
 
          เทศบาลตำบลแม่ยม  ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน  ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  กลุ่มสตรี  และประชาชน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม  สมัครเข้าร่วฝึกอบรม  "โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายในชีวิตปรจำวันแก่ประชาชน"  ในวันศุกร์  ที่  3  มีนาคม  2560   เวลา  08.30 - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม   
        
         ข้อข้อวิชาบรรยาย 
        1. กฎหมายเช่าซื้อเบื้องต้น    
เนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  ข้อควรรู้ในการเช่าชื้อรถยนต์  รถจักรยายนต์  หรือ  การเช่าซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ  เมื่อถูกฟ้องคดีควรทำอย่างไร  เป็นต้น
         2. กฎหมายค้ำประกันเบื้องต้น     เนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  ข้อควรรู้ก่อนการค้ำประกันบุคคลอื่น  ผู้ค้ำประกันมีสิทธิหน้าที่เพียงใด  เมื่อลูกหนี้ที่เราค้ำประกันผิดนัดชำระหนี้  ควรทำอย่างไร   เมื่อถูกฟ้องคดีในฐานะคนค้ำประกันควรทำอย่างไร  เป็้นต้น
        3. การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  ตาม  พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา    พ.ศ. 2544  เนื่้อหาควรรู้เกี่ยวกับ ผู้เสียหายในคดีอาญา  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพียงใด   จำเลยที่ถูกฟ้องคดีอาญาและสุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่ใช่ผู้กระทำผิด  จะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าเสียหายจากรัฐเพียงใด  มีหลักเกณฑ์และวิธีการสามารถยื่นคำขอได้อย่างไรบ้าง  

        โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ  จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
    
         ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน  หรือสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    ทั้งนี้   รับจำนวนจำกัด

                                                     
เทศบาลตำบลแม่ยม
                                                     20 กุมภาพันธ์ 2560

นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
696,765   
KC inventive co.,ltd. © 2016