ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ข่าวทั้งหมด
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 - 2570
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราคำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
    งานบริการประชาชน
-SERVICE
งานบริการทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด
จัดกิจกรรมป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
จัดกิจกรรมป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2565
ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2565
ส่งน้ำให้กับประชาชนบ้านค่าไพบูลย์ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำระบบประปาขัดข้อง
ส่งน้ำให้กับประชาชนบ้านค่าไพบูลย์ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำระบบปร...
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอปง วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอปง วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 ประกาศทั้งหมด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝายสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ครั้งที่ 2 2022-07-18
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝายสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2022-07-18
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝายสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2022-07-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายทุ่งข้าวสาร-คลองส่งน้ำฝายสบทราย หมู่ที่ 12 บ้านต้อง ตำบลปง 2022-07-04

 
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 ตำบลปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-23
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-08
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-23
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-23
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-09

 
ทต.ปง
เสนอคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อ... 2022-06-10
ทต.ปง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย... 2022-06-09
ทต.ปง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต... 2021-11-26
ทต.ปง
โครงการก่อสร้างรางน้ำส่ง บ้านดอนชัย หมู่ ๑๑ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2021-10-12
ทต.ปง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อค้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาปรัง 2021-07-24
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
761,878   
KC inventive co.,ltd. © 2016