ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
 
ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรณีการขอรับสนับสนุนงบประมาณขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
 
          ตามที่ประชาชนหมู่ที่  13  บ้านดง  ตำบลปง  อำเภอปง  จังหว้ดพะเยา  ได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่  13  บ้านดง  ตำบลปง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประาชชนกรณีแหล่งน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร  นั้น

         ในเรื่องนี้  เทศบาลตำบลแม่ยม  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา  ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องดังกล่าว  ตามอำนาจหน้าที่แล้ว  เห็นว่า  การดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการตามข้อร้องเรียน  เนื่องจากกการดำเนินการต้องดำเนินการผ่านที่ดินของราษฎรบางส่วน  ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ดำเนินการ  ประกอบกับพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้  เป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องการรุกล้ำที่ดินของราษฎรและพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติ  จึงไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนี้  และได้ทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ร้องทุกข์แล้ว  ในชั้นนี้  จึงพิจารณายุติเรื่อง  


          อย่างไรก็ตาม  เทศบาลตำบลแม่ยมจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้ไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงใต่อไป

         จึงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                    เทศบาลำตำบลแม่ยม
                                                                                     17 กุมภาพันธ์  2560                                   
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
672,001   
KC inventive co.,ltd. © 2016