Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
                        ด้วยสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2559  ครั้งที่ 2  ในวันที่  30 สิงหาคม  พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม                                           

                        ฉะนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  สามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   โดยผู้เข้ารับฟังการประชุมฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการปะชุมของสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  ดังนี้
                       1. ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เรียบร้อย  เมื่อเข้าฟังประชุม
                       2. ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องเข้าร่วมรับฟังภายในบริเวณที่สภาเทศบาลตำบลแม่ยมจัด ไว้ให้เท่านั้น
                       3. ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนในสถานที่ประชุม
                       4. ผู้เข้ารับฟังการประชุมจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็ต่อเมื่อไดรับรับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยมแล้วเท่านั้น
                       5. ผู้เข้ารับฟังการประชุม จะทำการบันทึกเสียงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยมแล้ว  จึงจะสามารถกระทำได้

                       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                      สภาเทศบาลตำบลแม่ยม
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม