ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมสภาเทศบาล
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
 
                       ด้วยสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2560    ในวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560   ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม                                           

                        ฉะนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  สามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   โดยผู้เข้ารับฟังการประชุมฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการปะชุมของสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  ดังนี้
                       1. ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เรียบร้อย  เมื่อเข้าฟังประชุม
                       2. ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องเข้าร่วมรับฟังภายในบริเวณที่สภาเทศบาลตำบลแม่ยมจัด ไว้ให้เท่านั้น
                       3. ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนในสถานที่ประชุม
                       4. ผู้เข้ารับฟังการประชุมจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็ต่อเมื่อไดรับรับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยมแล้วเท่านั้น
                       5. ผู้เข้ารับฟังการประชุม จะทำการบันทึกเสียงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยมแล้ว  จึงจะสามารถกระทำได้

                       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,335   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม