Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2555

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยม โดยคลิกที่ Download
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม