ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
หารือหาแนวทางจัดการควบคุม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ โควิด 19
 
  วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 7.00 น นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านร้องเอี่ยน ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และ แกนนำ อสม. ได้ร่วมประชุม หารือ เพื่อหาแนวทางการจัดการ ควบคุม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาไวรัส โควิด 19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยม ณ .รพ.สต บ้านร้องเอี่ยน  ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันให้ยกระดับการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมิให้ระบาด โดยบูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
761,880   
KC inventive co.,ltd. © 2016