ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
ประชุมสร้างการรับรู้และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและนโยบายต่าง ๆ
 
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเทศมนตรีเรียกประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศบาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ   รวมถึงแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเสนอขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมตามความสนใจในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง  โดยนายกเทศมนตรีจะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลกรตามนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบัน ระเบียบ แนวทางปฏิบัติราชการได้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีปัญหาและข้อหารือต่าง ๆ มากมาก พนักงานเจ้าหน้าที่ควรได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงกำชับให้ประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
       พร้อมกันนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 การพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน ITA  ปรจำปี 2565 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565
 
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,817   
KC inventive co.,ltd. © 2016