ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน
 
   วันที่ 29 มีนาคม 2565  นายกเทศมนตรีเรียกประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2565  และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจหัวข้อการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายในสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี  ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญา  และยกย่องบุคคลากรตัวอย่างที่เก็บเงินของประชาชนผู้มารับบริการได้และประกาศติดตามหาเจ้าของและส่งคืนเงินให้แก่เจ้าของเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน 1,220 บาท 
1
 1
2
 2
3
 3
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
761,881   
KC inventive co.,ltd. © 2016