ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
กิจกรรมสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ การสำนึกรักองค์กร
 
     วันที่ 28 มีนาคม 2565  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ทีมงานผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม หัวหน้าสำนัก  ผู้อำนวยการกอง นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีรั้วเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ สำนึกรักองค์กร  และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมแก่การเข้ารับบริการประชาชน  มีภูมิทัศน์ที่ดี  ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการสำนักงาน  
     การทำกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรม เกิดจิตสำนึกที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชน ที่ต้องคำนึงถึงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เทศบาลมีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการและการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่ยม
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
715,559   
KC inventive co.,ltd. © 2016