ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
กิจกรรมปลูกต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนกงานเทศบาลตำบลแม่ยม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกได้แก่ ต้นพยุง ต้นหางนกยูง ต้นแคป่า ต้นลูกหว้า ต้นมะม่วง ต้นมะยงชิด ต้นอโวคาโด ต้นชมพู่ ต้นมะยม ต้นเพกา ต้นมะนาว ต้นมะกอกเทศ ต้นมะขามยักษ์ ต้นสะเดา ต้นหน้อยหน่า ต้นขนุน ต้นหม่อน ต้นไหน ต้นฝรั่ง ต้นสละ รวมแล้วจำนวน 47 ต้น
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,826   
KC inventive co.,ltd. © 2016