ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
มอบเกียรติบัตร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา"
 
       เทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติการณ์ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปทางวินัย  ป้องกันและขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางวินัย  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในองค์กร และประชาชน  ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาบุคลากร  บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ  และยกระดับสู่การลด  ละ และเลิกเหล้า ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบวจใจงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นบุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

1
 1
2
 2
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,355   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม