ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
พนักงานดีเด่นประจำปี 2564
 
     วันที่ 26  มกราคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยมที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตน การรักษาคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย  และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การรักษาวินัย การให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งจะมีการคัดเลือกพนักงานตัวอย่างเป็นประจำทุกปี  โดยให้กำลังใจและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายล้วนได้ทำหน้าที่ของตนเองดีแล้ว ให้รักษาคุณธรรม จริยธรรม วินัย และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานต่อไป  รวมถึงการรักษาความรักสามัคดีในองค์กร
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,858   
KC inventive co.,ltd. © 2016