ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
วันที่ 13 มกราคม 2566 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประสิทธิ์ ยืนยัง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอบุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยมีผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆเพื่อสร้างรอยยิ้ม ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับเด็กๆให้มีรอยยิ้มด้วยความสุข"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
821,112   
KC inventive co.,ltd. © 2016