Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ปรึกษาหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยว "หาดน้ำดัง" ในปี 2566
    วันที่ 3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยตัวแทนกำนันตำบลปง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลปง คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่จั๊วะ ตำบลปง และประชาชนบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง  เพื่อวางแนวทางการจัดการท่องเที่ยวหาดน้ำดังในปี 2566  รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสาารทิศที่จะมาพักผ่อนที่หาดน้ำดังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2566 นี้  ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปง และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแม่จั๊วะ เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในบริเวณหาดน้ำดัง โดยเทศบาลตำบลแม่ยมสนับสนุนส่งเสริมตามภารกิจหน้าที่  คาดว่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566  แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่หาดน้ำดังจากเจ้าท่าเสียก่อน  และกำหนดร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวดทำความสะอาดบริเวณหาดน้ำดัง ลานจอดรถ และเส้นทางเข้า  ในวันที่ 10  มีนาคม 2566
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม