Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2565
         วันที่ 13 เมษายน 2566  เทศบาลตำบลแม่ยม มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคูณธรรมจริยธรรม การรักษาศิล  บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม  โดยในปี 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างผ่านเกณณ์ รวมจำนวน 13 ราย  ประกอบด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  9 ราย  ผู้นำชุมชนและประชาชน  4 ราย  จึงควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน และประชาชนต่อไป   
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม