ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2565
 
         วันที่ 13 เมษายน 2566  เทศบาลตำบลแม่ยม มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคูณธรรมจริยธรรม การรักษาศิล  บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม  โดยในปี 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างผ่านเกณณ์ รวมจำนวน 13 ราย  ประกอบด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  9 ราย  ผู้นำชุมชนและประชาชน  4 ราย  จึงควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน และประชาชนต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,338   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม