ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เทศบาลตำบลแม่ยมได้ร่วมงานพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอ
ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 10.09 น.
และเทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดขบวนรถด้วย และได้จัดพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อวางสักการะ

กำหนดการพิธีอันเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553
*************************************************
เวลา 08.00 น.           - ขบวนอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
                                      ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
                                      ตั้งขบวนพร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลปง

เวลา 08.30 น.           - วงดุริยางค์โรงเรียนปงรัชดาภิเษก บรรเลงนำขบวนเคลื่อนออกจากสนามโรงเรียนอนุบาลปง
                                   ไปยังที่ว่าการอำเภอปง (ระยะทาง 3 กิโลเมตร)

เวลา 09.30 น.           - ขบวนอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
                                    เคลื่อนถึงแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ สนามที่ว่าการอำเภอปง

เวลา 10.09 น.           - พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
                                  - ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ - มหาชัย พนักงานจุดประทัด
                                  - ขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯ เทียบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
                                  - ผูกสายสิญจน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รถเครน เต้นท์พิธี
                                  - อันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ฯขึ้นแท่นประดิษฐาน
                                  - ประธานฯ เจิมพระบรมราชานุสาวรีย์ เจิมฐาน เครื่องทองน้อย
                                  - ประธานฯ ถวายเครื่องบวงสรวง
                                  - ประธานฯ ถวายพวงมาลัยสีประจำพระองค์ (คล้องข้อพระหัตถ์) ผูกผ้าสีทองและ
                                    สีเงินรอบบั้นพระองค์ (รอบเอว)
                                  - พิธีทางศาสนา
                                         - สมาทานศีล
                                         - เจริญพระพุทธมนต์
                                         - ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้
                                         - ถวายจตุปัจจัย
                                         - พระสงฆ์อนุโมทนา
                                  - ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
                                     ถวายพานพุม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
                                  - เสร็จพิธี
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
673,653   
KC inventive co.,ltd. © 2016