ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
กิจกรรมงานวันสตรีแห่งชาติ ทต.แม่ยม 2555
 
วันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕   เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล       ประจำปี  ๒๕๕๕     เพื่อให้กลุ่มสตรีในเทศบาลตำบลแม่ยม   ได้มีการพบปะสังสรรค์ เฉลิมฉลอง    และรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคการพัฒนา  ซึ่งในงานได้มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน ตามที่องค์กรสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่  ๘  มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,499   
KC inventive co.,ltd. © 2016