ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
 
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2558  เวลา  11.00  น.  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  และนายกกิ่งกาชาดอำเภอปง  ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ  ราย  นายเขียว  สุพรม  อายุ  114  ปี  บ้านเลขที่   56    บ้านบอน  หมู่ที่  7  ตำบลปง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว  และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุดังกล่าว  สร้างความอิ่มเอิบใจให้กับผู้สูงอายุ และญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง  ในการนี้ได้มี นายประพันธ์  ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม  นางสาวสุภาพ   คำนวล   ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  นางนุชจิรา  บัวเขียว  ผู้อำนวยการ รพ.สต. ร้องเอี่ยน และนายใหญ่  สะสาง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  ให้การต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
929,276   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม