ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
การฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปลี่ยนที่สาธารณป่าสุสานบ้านบอนเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด(บางส่วน)
 
            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.20 น. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินสุุสานบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากการใช้ประโยชน์ ป่าสุสานสาธารณประโยชน์ เป็น ลานกีฬาต้านยาเสพติด บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 4-0-81 ไร่ โดยประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นเดิม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโชน์ตามความประสงค์  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กรณีการเข้าทำประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาตด้วย
 
 
 
 
ถึงแม้ห้องประชุมไม่พอนั่ง แต่ทุกคนก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
 ถึงแม้ห้องประชุมไม่พอนั่ง แต่ทุกคนก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,507   
KC inventive co.,ltd. © 2016