ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
การดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 23 -30 มิถุนายน 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม รองนายกเทศมนตรี  พร้อมกับเลขานุการนายกเทศมนตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการเทศบาลบริการเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2566 - 2570 การทบทวน/ภารกิจเทศบัญญัติ ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อโควิด - 19 การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 การรับลงทะเบียนผ้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ความรู้ทางด้านข้อระเบียบกฏหมาย        ข้อราชการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,403   
KC inventive co.,ltd. © 2016