ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า สร้างฝาย ต้นน้ำยม ณ ป่าชุมชนบ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
930,380   
KC inventive co.,ltd. © 2016
 
สอบถาม