ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวม่อนตีนหมี และปลูกพืชสมุนไพร
 
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านต้อง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนบ้านต้อง หมู่ที่ 12 ร่วมกันพัฒนาม่่อนตีนหมี และปลูกดอกทาน ดอกดาวเรือง และปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ให้มีใจบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริต รู้รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสวนสมุนไพร ที่บริเวณม่อนตีนหมี หมู่ที่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,497   
KC inventive co.,ltd. © 2016