ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
 
ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ยม พ.ศ. 2565-2570
 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในการประชุมทบทวนและจำทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565-2570 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม โดยเชิญผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็น พิจารณาโครงการ จัดลำดับควาเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน กำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565-2570 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาตำบลต่อไป
 
 
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,824   
KC inventive co.,ltd. © 2016