ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประจำเดือน มกราคม 2565
ประจำเดือน มกราคม 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประจำเดือน เมษายน 2565
ประจำเดือน เมษายน 2565
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,856   
KC inventive co.,ltd. © 2016