ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เทศบาลตำบลแม่ยม รับโอนพนักงานครูเทศบาล นักการภารโรง ฯลฯ
 
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยม มีความประสงค์รับโอนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3  ตำแหน่ง  5  อัตรา ดังนี้ 
                1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน    1   อัตรา 
                2.  ครูผู้ช่วย  จำนวน   3  อัตรา
                3.  นักการภารโรง  จำนวน   1  อัตรา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
                เบอร์โทรศัพท์    054 -429387 โทรสาร  054 -429387  กด 16  ในวันและเวลาราชการ
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,617   
KC inventive co.,ltd. © 2016