ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงช่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง หมู่ที่ 5
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๑ โครงการ
      ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านม่วง หมู่ที่๕ สถานีที่ตั้งโครงการ บ้านม่วง หมู่ที่๕ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน ปรับปรุงรางส่งน้ำเดิ สายที่ ๑ ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร สายที่ ๒ ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด งบประมาณจำนวน  ๕๒๗,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 
ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

>>ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงช่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง หมู่ที่ 5
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,413   
KC inventive co.,ltd. © 2016