ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
 
             ด้วยจังหวัดพะเยา  แจ้งว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พัฒนาระบบ  Mobile  Application  "DPM  Reporter "  สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลสาธารณภัย  และแจ้งเตื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประชาชนทั่วไปผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ื  (Smartphone  และ Tablet) โดยได้นำระบบเข้าสู่ศูนย์กลางของแอปพลิเคชั่นภาครัฐกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  เพื่อใช้งานได้ทางเว็บไซต์  https://apps.go.th/หรือ GAC  Application  for  iOs / Android
              เทศบาลตำบลแม่ยม   จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบ    Mobile  Application  "DPM  Reporter"   ของ     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  เพื่อใช้งานได้ทางเว็บไซต์  https://apps.go.th /  หรือ  GAC  Application for iOs / Android 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
696,764   
KC inventive co.,ltd. © 2016