ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
 
             ด้วยจังหวัดพะเยา  แจ้งว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พัฒนาระบบ  Mobile  Application  "DPM  Reporter "  สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลสาธารณภัย  และแจ้งเตื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประชาชนทั่วไปผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ื  (Smartphone  และ Tablet) โดยได้นำระบบเข้าสู่ศูนย์กลางของแอปพลิเคชั่นภาครัฐกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  เพื่อใช้งานได้ทางเว็บไซต์  https://apps.go.th/หรือ GAC  Application  for  iOs / Android
              เทศบาลตำบลแม่ยม   จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบ    Mobile  Application  "DPM  Reporter"   ของ     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  เพื่อใช้งานได้ทางเว็บไซต์  https://apps.go.th /  หรือ  GAC  Application for iOs / Android 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,609   
KC inventive co.,ltd. © 2016