ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 
         ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในวันศุกร์  ที่ 3  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม  นั้น

        เนื่องจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา  มีเหตุขัดข้อง  ไม่สามารถดำเนินการอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้  จึงขอเลื่อนกำหนด การอบรมเป็น วันพุธ  ที่ 29  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม   และขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

       จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                                                           
                                                                                     27 กุมภาพันธ์  2560
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,405   
KC inventive co.,ltd. © 2016