ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณี ศึกชิงเจ้าน้ำยม ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2553
 
เทศบาลตำบลแม่ยมได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าว

ขึ้นในวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2553

ซึ่งมีการจัดส่งกองเชียร์และนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี "ศึกชิงเจ้าต้นน้ำยม"

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 ณ สนามบริเวณเชิงสะพานบ้านนาปรัง - บ้านดอนแก้ว

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,402   
KC inventive co.,ltd. © 2016