Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
เชิญร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณี ศึกชิงเจ้าน้ำยม ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2553
เทศบาลตำบลแม่ยมได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าว

ขึ้นในวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2553

ซึ่งมีการจัดส่งกองเชียร์และนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี "ศึกชิงเจ้าต้นน้ำยม"

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 ณ สนามบริเวณเชิงสะพานบ้านนาปรัง - บ้านดอนแก้ว

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม