Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
เทศบาลตำบลแม่ยมได้กำหนดให้มีการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ประเพณีวันลอยกระทง เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่กำลังจะถูกสืบหายไป

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้น
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม