ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
 
เทศบาลตำบลแม่ยมได้กำหนดให้มีการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ประเพณีวันลอยกระทง เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่กำลังจะถูกสืบหายไป

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้น
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,620   
KC inventive co.,ltd. © 2016