ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
 
เทศบาลตำบลแม่ยมได้กำหนดให้มีการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ประเพณีวันลอยกระทง เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่กำลังจะถูกสืบหายไป

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้น
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,539   
KC inventive co.,ltd. © 2016