ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
 
ด้วย  บัดนี้ ได้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย          ภาษีบำรุงท้องที่  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๕   ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  ดังนี้

1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

2.  ภาษีป้าย  ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๕

3.  ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม   ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕

4.  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ   ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

เทศบาล ตำบลแม่ยม จึงแจ้งมายังท่านผู้ประกอบกิจการทุกท่าน ได้มายื่นแบบชำระภาษีดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ที่ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  ท่านต้องชำระเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทุกท่านทราบ และดำเนินการยื่นแบบชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
694,507   
KC inventive co.,ltd. © 2016