Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลแม่ยมน่าอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
1 2 3 4 5 6 7 8
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม